אחריות

אחריות - מכשיר להסרת שיער IPL
Derminds,  (להלן: "החברה") נותנת בזה לקונה אחריות לתקינות הציוד וזאת לתקופה של 12 חודשים החל ממועד רכישת הציוד על ידיו, אלא אם צוין אחרת ע"ג תעודה זו (להלן: "תקופת האחריות"), וזאת בכפוף לאמור להלן:

1.האחריות ניתנת רק לציוד המפורט מעבר לדף (להלן: "הציוד"/"פרטי הציוד") ועבור הקונה אשר רכש את הציוד לשימוש אישי, ביתי או משפחתי.

2. בתקופת האחריות, תחליף או תתקן החרבה לפי שיקול דעתה בלעדי את מכשיר ה-IPL שנמצא פגום או בלתי תקין וזאת ללא חיוב הקונה בתשלום ובלבד שהמכשיר יובא אל החברה. הובלת הציוד אל משרד החברה ובחזרה יעשו ע"י הקונה, על חשבונו ועל אחריותו הבלעדית.

3. אחריות החברה על פי תעודה זו ובכלל לא תחול בכל אחד מהמקרים המפורטים מטה.
א. אם ניזוק הציוד ע"י שבר / זדון / רשלנות לרבות שפיכת נוזלים / כוח עליון, שימוש בכוח לא סביר, חשיפה לשמש או טמפרטורה חריגה, אבק, לכלוך.
ב. אם ניזוק המכשיר משימוש לא נכון או שלא לפי ההוראות, שימוש לא זהיר, תוצאה בשינויים במתח החשמל או כתוצאה משימוש במתח חשמל בלתי מתאים, או באביזר נלווה בלתי מתאים.
ג. אם נעשה תיקון / שינוי / פתיחת המכשיר ע"י גורם שאינו טכנאי מוסמך ואינו מורשה מטעם החברה.

4. החברה רשאית לעדכן תקנון זה ללא הודעה מוקדמת.

5. בכפוף להוראות הדין, בכל פניה בקשר לאחריות המכשיר יציג הרוכש חשבונית רכישה.

6. תעודת אחריות זו מבטלת כל אחריות או ערבויות קודמות או אחרות שניתנו ככל שניתנו, בכתב או בע"פ ע"י החברה.